چسب کش

دستگاههای چسب کش درصنایع بسته بندی انواع مختلفی دارند که به طور کلی به دو دسته چسب کش های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تقسیم میشوند.

چسب کشهای نیمه اتوماتیک انواع مختلفی دارند که باتوجه به نوع کالا و وزن آن باید دتسگاه چسب کش مناسب را انتخاب نمود.