منگنه کارتن

 منگنه کارتن یا کارتن دوز

منگنه کارتن به انواع زیر دسته بندی میگردند.

  • کارتن دوز درب کارتن

  • بغل دوز کارتن

  • کف دوز کارتن

بغل دوز کارتن

بغل دوز کارتن

ته دوز کارتن

ته دوز کارتن

منگنه زن کارتن


منگنه کارتن که به کارتن دوز و دوخت کارتن نیز معروف میباشد در انواع بسیار متنوعی موجود میباشند و برای ساخت کارتن و یا بستن درب کارتن استفاده میشوند.