کارتن دوز

کارتن دوز

منگنه کارتن ، منگنه درب کارتن، کارتن دوز و دوخت کارتن اسامی مختلفی هستند که به منگنه زن درب کارتن میگویند.

کارتن روزها انواع مختلفی دارند که برای استفاده های مختلفی طراحی و ساخته شده اند.

کارتن دوز بادی

کارتن دوز بادی

کارتن دوزدستی

منگنه کارتن شامل انواع زیر میباشد.

  • منگنه زن درب کارتن یا کارتن دوز
  • منگنه زن بغل کارتن یا بغل دوز
  • منگنه زن ته یا کف کارتن که به کف دوز کارتن نیز معروف میباشد.

کف دوز کارتن

دستگاه منگنه زن کف کارتن برای متگنه کردن ته کارتن و آماده سازی آن برای پر کردن کالا بکار میرود.
کف دوز کارتن در دو نوع تولید شده است.

  • کف دوز کارتن پدالی که با نیروی فشار پا کار میکند.

  • کف دوز کارتن پنوماتیک که با استفاده از نیروی باد کار میکند.

کف دوز کارتن
کف دوز کارتن

بغل دوز کارتن

دستگاه منگنه زن بغل کارتن برای متگنه کردن بغل کارتن و آماده سازی آن برای پر کردن کالا بکار میرود.
بغل دوز کارتن در دو نوع تولید شده است.

  • بغل دوز کارتن پدالی که با نیروی فشار پا کار میکند.

  • بغل دوز کارتن پنوماتیک که با استفاده از نیروی باد کار میکند.

بغل دوز کارتن
بغل دوز کارتن