تسمه کش دستی

 • معرفی تسمه کش دستی

تسمه کش های دستی از نظر عملکرد به چهار نوع زیر تقسیم میشوند.

 1. تسمه کش دستی فید ویل 

  تسمه کش دستی فید ویل

  تسمه کش دستی فید ویل

   
 2. تسمه کش دستی دندانه ثابت

  تسمه کش دندانه ثابت

  تسمه کش دندانه ثابت

 3. تسمه کش دستی جغجغه ای

  تسمه کش جغجغه ای

  تسمه کش جغجغه ای

   

 4. تسمه کش فلکه ای

  تمه کش بند ایت

  تسمه کش فلکه ای

 • انواع تسمه کش دستی

 • تسمه کش دستی فلزی

 • تسمه کش دستی پلاستیک32 میلیمتر S350

تسمه کش فلزی 32 میلیمتر S350
انبر تسمه کش 32