دستگاه استرچ پالت

پالت استرچ

استرچ پالت

دستگاه pallet stretcher که مفهوم معادل فارسی آن “دستگاه بسته بندی پالت با فیلم استرچ ” میباشد و در بازار با نامهای استرچ پالت ، پالت استرچر، پالت لایزر و برخی نامهای دیگر خطاب میشود.

دستگاه استرچ پالت انواع مختلفی دارد که بسته به نیاز باید دستگاه مناسب را انتخاب نمود.

دستگاههای استرچر به انواع زیردسته بندی میشوند.

پالت استرچ ستونی :دارای یک صفحه دوار با قطر معمولا” 1.5 متر بوده و برای استرچ کردن پالتهای تا وزن حدود دو تن وارتفاع حدود دو متر استفاده میشوند.

استرچرستونی متـحرک یا استرچ پالت رباتیک :دستگاهی متحرک است و با چرخیدن دور پالت آنرا استرچ پیچ میکند.

از مزایای آن میتوان توانایی استرچ کردن پالتهای سنگین و سایز بالا و قابلیت تحرک واسترچ کردن پالت در محلهای مختلف کارخانه را نام برد.

پالت استرچر دوار: دارای یک بازوی چرخنده است و با چرخیدن بازوی متحرک دور پالتی که در مرکز دستگاه و روی زمین قرار گرفته آن را استرچ میکند.

مزیت آن در کار بر روی پالتهای سنگین و بزرگ میباشد.

پالت استرچر سطوح گرد :از آنها میتوان برای استرچ سطوح گرد مثل انواع منسوجات و عدلهای استوانه ای استفاده کرد.